ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

vydané spoločnosťou E.M.T. Slovakia, spol. s r.o., IČO: 34152792, DIČ SK2020173771, so sídlom Bratislavská 2234, Trenčín na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://firma.emt.sk/


Správcom Osobných údajov je spoločnosť E.M.T. Slovakia, spol. s r.o., IČO: 62910868, DIČ CZ62910868, so sídlom č.p. 134, 251 01 Modletice, zapísané v obchodnom registri, vedené na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 34968, ktorú zastupuje Ondřej Hendrych, konateľ (ďalej tiež len „my“ alebo „správca“).


Cieľom tohto dokumentu bude oboznámiť Vás so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania Vašich Osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto zásady spracovania Osobných údajov prečítali. Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail office@emt.sk alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.


Spracovávame Vaše Osobné údaje zo zákonom stanovených dôvodov, za účelom plnenia zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa nejedná o spracovanie Osobných údajov ani v jednom z týchto troch uvedených dôvodov, potom si vyžiadame Váš súhlas. Dbáme na to, aby Vaše Osobné údaje boli spracovávané v súlade s nasledujúcimi zásadami:

 • rozumné medze, to znamená, že Vaše Osobné údaje používame v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, za akým sú poskytované;
 • transparentnosť, inými slovami Vás vopred informujeme, aké Osobné údaje spracovávame, prečo, ako dlhý čas a komu Vaše Osobné údaje odovzdávame; a
 • bezpečnosť, vždy pracujeme s technológiami a internými postupmi tak, aby Vaše Osobné údaje boli v bezpečí; samozrejmosťou je, že naše vnútorné nastavenia sledujeme, hodnotíme a prijímame v súlade s vývojom moderných technológií.

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú.


E-shop internetový obchod prevádzkovaný správcom, dostupný na https://www.emt.sk
GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;
Obchodné oznámenie spravidla e-mailová správa alebo sms odosielaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;
Objednávka dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidla „Dokončiť objednávku“ s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu;
Osobné údaje akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;
Užívateľ fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zmluvného partnera alebo o potenciálneho zmluvného partnera, o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;
Spracovateľ vykonáva činnosti spracovania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;
Spracovanie Osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;
Zvláštne kategórie Osobných údajov také Osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Za osobitnú kategóriu údajov sa považujú aj genetické a biometrické údaje, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKO ICH ZÍSKÁVAME, ZA AKÝM ÚČELOM A PO AKO DLHÚ DOBU ICH UCHOVÁVAME


Spracovávame o Vás tieto Osobné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo);
 • fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar);
 • poznámka k Objednávke;
 • informácie, ktoré nám oznámite v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami);
 • login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu)
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach, ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch,
 • IP adresa;
 • cookies.

Nespracovávame Zvláštne kategórie Osobných údajov.


1. AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Všeobecne k dobe Spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a možného uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (napr. uplatnenie práv z vád tovaru v rámci reklamácie , uplatnenie záruky na tovar a pod.).


2. ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Registrácia, zriadenie užívateľského účtu. Poskytujete nám dobrovoľne Osobné údaje zriadením užívateľského účtu v E-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu používateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka


Webové stránky E-shopu. Spracovávame tiež informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Tiež môžeme nahliadnuť do histórie Vášho správania na webových stránkach, napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý ponúkaný tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované.


Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne a pod.)


Tieto dáta môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo pomocou súborov cookies alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá pre používanie súborov cookies a ďalších technológiách na sledovanie je podrobnejšie popísané v našom POUČENÍ O COOKIES


Plnenie zmluvného vzťahu. Zákonným dôvodom pre Spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy s Vami, as tým súvisiace povinnosti


Zlepšenie poskytovania našich služieb, propagácia tovaru a služieb. Môžeme spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré nám sú dobrovoľne poskytované. Prijímame opatrenia, aby sme zaistili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené, aby nám tieto informácie poskytli. Napr. sa bude jednať o demografické informácie, IP adresy a cookies súbory. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagácia nášho tovaru.


Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami, aby sme spravovali a zobrazovali našu reklamu na webových stránkach tretích osôb.


Sociálne siete. Máme profil na Facebooku a kanál na YouTube. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem.


Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Pokiaľ ste nás kontaktovali e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára alebo na sociálnych sieťach, potom Vaše osobné údaje spracovávame pre účel vybavenia dotazu.


Obchodné oznámenie pre našich zákazníkov alebo zmluvných partnerov (newsletter). Obchodné oznámenie môžeme posielať na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby zákazníkom, kým sa sami z odberu obchodných oznámení neodhlásia. To umožňuje jednoduché kliknutie v každom obchodnom oznámením, ktoré zasielame formou e-mailu. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme využiť aj telefónne číslo registrovaného užívateľa za účelom šírenia obchodného oznámenia formou SMS. V takom prípade sa môže užívateľ z odberu SMS odhlásiť krátkou správou na e-mail: office@em.sk. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vniesť námietku (bližšie v časti venujúcej sa Vašim právam).

Platba kartou. Je možné, že umožníme aj platbu kartou, o tom budete informovaní v priebehu samotnej objednávky. Pokiaľ nám zadáte údaje o svojej kreditnej karte, nemáme prístup ku kompletným údajom. Vieme len, že platíte kartou a údaje o karte spracovávajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu sprocesujú.


3. ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chápeme, že je niekedy pre Vás ťažké sa prehrýzť množstvom textu venujúcemu sa ako, prečo spracovávame Vaše Osobné údaje a kde ich získavame. Aby sme Vám poskytli rýchlo a prehľadne základné údaje o spracovaní Vašich Osobných údajov, zhrnuli sme všetko TU


4. NAŠE POVINNOSTI Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ

Vezmite prosím na vedomie, že rad Osobných údajov spracovávame z dôvodov, z ktorých sme k tomu zo zákona povinní. Máme povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Faktúra obsahuje nasledujúce Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, či inú identifikáciu Užívateľa a podrobnosti o zakúpenom tovare.


Prosím ďalej vezmite na vedomie, že máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Daňový doklad obsahuje nasledujúce Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, či inú identifikáciu Užívateľa a podrobnosti o zakúpenom tovare a/alebo poskytnutých digitálnych službách.


5. AKÉ SME PRIJALI OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania Osobných údajov i na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

 • pravidelné zálohovanie dát Užívateľa;
 • aktualizácia antivírusových softvérových systémov;
 • prístup do nášho informačného systému, kde budú Osobné údaje spracované, je kontrolovaný podľa jednotlivých užívateľov (našich zamestnancov).

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

 • naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a
 • naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov.

6. KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?


Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (Spracovatelia) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.


Spracovatelia.Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši Spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Konkrétne Spracovateľa sme uviedli pri každom jednotlivom dôvode a účele Spracovania Osobných údajov.


Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem Spracovateľa predať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.


7. AKÉ MÁTE PRÁVA?

Je možné nás požiadať o prístup k Osobným údajom a požiadať o opravu, zmenu, výmaz alebo obmedzenie spracovania Osobných údajov tam, kde sú nepresné alebo boli spracované v rozpore s platnými zákonmi na ochranu Osobných údajov. Máte právo na prenositeľnosť Osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čo nerobíme).


Vaše práva týkajúce sa spracovania Osobných údajov je možné uplatniť na e-maile office@emt.sk, osobne či poštou na našu adresu.


Usilujeme sa o to, aby sme Vašim žiadostiam bezodkladne dokázali vyhovieť, najneskôr však do 1 mesiaca. Avšak môžu nastať okolnosti, za ktorých prístup poskytnúť nemôžeme (napríklad ak žiadané informácie ohrozujú súkromie iných osôb alebo iné oprávnené práva, alebo tam, kde by náklady na poskytnutie prístupu boli neprimerané rizikám ohrozujúcim súkromie jednotlivca v danom prípade). Môžeme vykonať primerané kroky na overenie totožnosti užívateľa pred tým, než urobíme akékoľvek kroky strán práv subjektov údajov.


Právo na prístup k Osobným údajom


Podľa čl. 15 GDPR budete mať právo na prístup k Osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od správcu:

 • potvrdenie, či spracováva Osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých Osobných údajov, príjemcoch, ktorým Osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz Osobných údajov týkajúcich sa Užívateľov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právu podať sťažnosť na dozornom úrade, o všetkých dostupných informáciách o zdroji Osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Užívateľov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri odovzdaní údajov mimo Európskej únie, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu Osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.


Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepresných Osobných údajov. Rovnako máte povinnosť oznamovať zmeny svojich Osobných údajov (napr. evidencia užívateľského profilu). Zároveň ste povinní poskytnúť súčinnosť, ak sa zistí, že Osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.


Právo na výmaz


Podľa čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracovanie týchto Osobných údajov. Máme nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie či výmazu Osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.


Právo na obmedzenie spracovania


Podľa čl. 18 GDPR máte do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ budete popierať presnosť Osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo pokiaľ podáte námietku proti ich spracovaniu.


Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania


Podľa čl. 19 GDPR máte právo na oznámenie v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania Osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo výmazu Osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.


Právo na prenositeľnosť Osobných údajov


Podľa článku 20 GDPR máte právo na prenositeľnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať o odovzdanie týchto údajov inému správcovi. Pokiaľ v súvislosti s našimi zmluvnými povinnosťami alebo na základe súhlasu poskytnete Osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, máte právo získať také údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky uskutočniteľné, je možné údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno Vašej žiadosti vyhovieť.


Právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov


Podľa čl. 21 GDPR máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho Osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný, oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe námietky ukončíme bez zbytočného odkladu. Pokiaľ je námietka podaná v prípade spracovania súvisiaceho s priamym marketingom, potom ukončíme spracovanie bez zbytočného odkladu.


Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov


Súhlas so spracovaním Osobných údajov na marketingové a obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Uvádzame však, že nevykonávame automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre Užívateľa údajov.


8. ZÁVER


Tieto Zásady spracovania Osobných údajov môžu byť zmenené iba písomne. O tom budú Užívatelia informovaní prostredníctvom našich webových stránok. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracovania Osobných údajov sa na nás prosím kontaktujte na e-mail office@emt.sk .


Pokiaľ budete nespokojní, potom môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť na Úrad pre ochranu Osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov (viac na https://dataprotection.gov.sk/uoou/)


Tieto zásady ochrany Osobných údajov sú účinné od dňa 10. 1. 2022.